s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

การจัดงานหาทุนในโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) รพ.มหาราชนครราชสีมา

ความเป็นมา :

         จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ จว.นครราชสีมา ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการแพทย์ ของภาค ตอ./น. ส่งผลให้การจราจรและการขนส่งที่สัญจรผ่าน จว.นครราชสีมา มีปริมาณมาก เป็นสาเหตุให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ของ จว.นครราชสีมา พุ่งสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ ดังกล่าว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงมีโครงการจัดสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)” เพื่อใช้เป็น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ลดความแออัด และเพิ่มความรวดเร็วในการรักษาหรือผ่าตัดฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนทุกคน มีสิทธิ์เข้าถึงบริการทางการแพทย์ อย่างเท่าเทียม ทันท่วงที   มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :

     1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการรองรับผู้ป่วย กลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ทันสมัย และครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     2. เพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการ และเพิ่มความรวดเร็ว ในการรักษาหรือผ่าตัดฉุกเฉิน
     3. เพื่อพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกชนชั้น และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
     4. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยต่าง ๆ
     5. เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ

เป้าหมาย :

     คือ ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  12  ชั้น   พร้อมด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์  มีพื้นที่ใช้สอย รวมประมาณ  25,000 ตารางเมตร  พร้อมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์  บรรจุอยู่ในหน่วยบริการทางการแพทย์ทั้ง 12 ชั้น  ประกอบไปด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน , ห้องผ่าตัด , หอผู้ป่วยวิกฤต , หอผู้ป่วยสามัญ , หอผู้ป่วยพิเศษ และอื่นๆ  ดังนี้

งบประมาณในการก่อสร้าง :

     สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นเงินประมาณ 1,300  ล้านบาท
     โดยในปี 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้าง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จากกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งหมด เขียนแบบโดยเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2558
     โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับเป็นประธาน ในการจัดหาทุนก่อสร้าง
     และได้รับความกรุณาจากพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
     และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งท่าน ได้กรุณาดูแลการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ด้วยตัวเอง

โดยได้รับเงินบริจาคเบื้องต้น ตามจอภาพ ดังนี้ ครับ

1. สมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานทุนเริ่มต้น  จำนวน  10  ล้านบาท
2. ผ้าป่ามหากุศลพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) จำนวน   13  ล้านบาท
3. หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานการก่อสร้างอาคาร จะสนับสนุน โดยจัดหาทุนให้จำนวน 300 ล้านบาท โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ากองทุน   หลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม เพื่อสมทบทุน ในการก่อสร้างอาคารฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2559 จำนวน       172 ล้านบาท
4. พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2  ในขณะนั้น  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ ภาค ตอ./น. ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเข้ากองทุน  หลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม  เพื่อสมทบทุน ในการสร้างอาคารฯ เมื่อวันที่  17 ก.ย.2559  อีกจำนวน   9,616,523  บาท
     จากนั้น ภาคส่วนต่างๆ ก็ได้ช่วยกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดหาทุน ในการก่อสร้างอาคารฯ เพิ่มเติมเข้ามาตามลำดับ โดยต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน ยังขาดงบประมาณ เฉพาะในส่วนของ   การสร้างอาคารฯ จำนวน ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขที่แน่นอน ทางโรงพยาบาลมหาราช จะชี้แจงให้ทราบต่อไป

โครงการ 109 ปี 109 ล้าน เพื่อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

     และจากข้อมูล ตัวเลขงบประมาณที่ยังคงขาดอยู่ จำนวนประมาณ 400 ล้านบาทนี้ คณะกรรมการจัดหาทุนฯ จึงได้ร่วมกันประชุมหารือ หาแนวทาง ในการจัดงาน เพื่อหาทุน    ในการก่อสร้างอาคารฯ เพิ่มเติม ซึ่งพบว่า ในปี 2561 เป็นวาระครบรอบ 109 ปี ของการก่อตั้ง  โรงพยามหาราชนครราชสีมา ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2452 ดังนั้น คณะกรรมการจัดหาทุนฯ      จึงกำหนดจัดโครงการ “109 ปี 109 ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราช” ขึ้น โดยกำหนด ให้มีการ        จัดงานเพื่อหาทุนก่อสร้างอาคาร โดยต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่ เดือน มี.ค. ถึง เดือน ธ.ค.61         โดยมีเป้าหมาย เพื่อจัดหาทุนฯ ให้ได้ยอดเงินบริจาค อย่างน้อย 109 ล้านบาท
     โดยกำหนดกิจกรรม และห้วงเวลาในการจัดกิจกรรม ในขั้นต้นแล้ว ทั้ง 8 เดือน ตามจอภาพ ประกอบด้วย กิจกรรม “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช” , กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา , กิจกรรมการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ , กิจกรรมร่วมบริจาคเนื่องในวันวิสาขบูชา , กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล (รวมพลศิลปินคนโคราช) , กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาส         เฉลิมพระชนมพรรษา , กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา , กิจกรรมวันมหิดล , กิจกรรมครบรอบ 109 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ กิจกรรมงานเทศกาลดนตรี   Big Mountain Music Festival
     ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ จะกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นแม่งาน และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การสนับสนุน ดำเนินการในลักษณะ การบูรณาการร่วมกัน โดยกิจกรรมแรก     ที่กำหนดจัดในเดือน มี.ค.61 คือ กิจกรรม  “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช”  จัดโดย หอการค้า ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งในวันนี้ ผู้แทนจาก สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จะชี้แจงในรายละเอียด    ให้ทราบต่อไปครับ

สำหรับการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา

     คณะกรรมการจัดหาทุนฯ ได้มีการจัดการประชุม เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน “โครงการ 109 ปี 109 ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราช” เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2561 โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านที่ 1และพระอาจารย์เอกชัยฯ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับ         การจัดกิจกรรมแรก ที่จะจัดขึ้นในเดือน มี.ค. นี้ คือ กิจกรรม “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช” และกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งกำหนดจัดในขั้นต้น ในวันที่ 9 มิ.ย.2561 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา โดยพระอาจารย์เอกชัยฯ จะเชิญลูกศิษย์ที่เป็นศิลปิน นักร้อง นักแสดง มาร่วมในงานนี้ด้วย
     และต่อการดำเนินงาน ของกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล นี้ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ท่านที่ 3 ได้เดินทางไปร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม     ติณสูลานนท์  กรมดุริยางค์ทหารบก

สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อไป

     คณะกรรมการจัดหาทุนฯ จะได้นำรายละเอียด ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 8 เดือน หารือกับหลวงพ่อกัณหาฯ และทางไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมีพระอาจารย์เอกชัยฯ จะกรุณาให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ ในการดำเนินการ ครับ

Facebook