s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

ทภ.2 ประชุมจัดหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

109 ปี 109 ล้าน / ทภ.2 ประชุมจัดหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

006-27

006-27

001-43

001-43

002-42

002-42

004-38

004-38

006-27

006-27

007-24

007-24

ทภ.2 ประชุมจัดหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พลโท ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน โครงการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังต้องการงบประมาณสนับสนุน การดำเนินโครงการอีกจำนวนมาก การประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ ถึงการจัดหาทุนสนับสนุนโครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการดำเนินการจัดหาทุนที่จะดำเนินการต่อไป โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อระดมทุนมาสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯต่อไป

Date:
มีนาคม 6, 2018

Facebook