s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาเส้นทาง การวิ่ง ในงาน 109 MAHARAT RUN FOR LIFE

109 ปี 109 ล้าน / ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาเส้นทาง การวิ่ง ในงาน 109 MAHARAT RUN FOR LIFE

020

020

018

018

019

019

020

020

021

021

022

022

023

023

024

024

025

025

026

026

027

027

028

028

029

029

030

030

ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาเส้นทาง การวิ่ง ในงาน 109 MAHARAT RUN FOR LIFE

     ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาเส้นทาง การวิ่ง ในงาน 109 MAHARAT RUN FOR LIFE สมทบทุนเพื่อร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา   ณ  ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Date:
พฤษภาคม 12, 2018

Facebook